Naaktstrand Delftse Hout
B en W van de gemeente Delft hebben het begrensde gebied in de Delftse Hout tot waar naaktrecreatie beperkt was, opgeheven. Conform artikel 430a van het wetboek van strafrecht was dit tot nu toe de enige mogelijkheid in Delft waar in het openbaar naakt gerecreŽerd kon worden. Elke plek die geschikt is voor naaktrecreatie komt met dit besluit binnen bereik van de doelgroep. Niet alleen het naaktstrand, maar ook andere delen van de Delftse Hout zoals bij het zandstrand en het surfeiland, maar ook andere recreatiegebieden zoals de Hertenkamp en het Abtswoudse bos.

De reden waarom hiervoor wordt gekozen is tweeledig:
De Burgemeester: "het is niet meer van deze tijd om bepaalde culturele groepen zoals naturisten en naaktrecreanten in hun vrijheid te beperken tot een beperkt afgepaald gedeelte van een recreatiegebied." Mensen kunnen gewoon zelf wel bepalen wat goed voor hen is. Daar dient een overheid zich zo min mogelijk in te mengen.

Ten tweede werd het voormalige aangewezen gebied te intensief gebruikt door allerlei doelgroepen zodat mensen last van elkaar begonnen te krijgen. Diverse klachten hebben daarom ook tot dit besluit geleid. De naaktrecreanten hadden meestal op het einde van de dag last van de "herenontmoetingen", en mensen met badkleding die eenmaal hun wandeling over het naaktgedeelte moesten doen, werden tegen hun wil geconfronteerd met de "ongekleden".

Mensen te paard op de ruiterpaden moesten vaak noodgedwongen uitwijken voor de "cruisers" en mensen op het verderop gelegen niet doorgaande fietspad kwamen, doordat de struiken tot de grond aan toe zijn weggesnoeid, in aanblik met de naaktrecreant.
In de media wordt gesuggereerd dat we door deze maatregel de naaktrecreatie weg willen hebben, maar dit berust op een misverstand. Artikel 430a is daar ook duidelijk over. Die bevoegdheid hebben we als gemeente niet en willen we ook niet hebben. We hebben onze handhavers hier ook toe geÔnstrueerd. Als we eventuele overlast constateren pakken we die aan met de daarvoor voldoende beschikbare andere mogelijkheden uit het Wetboek van Strafrecht. Indien u door een handhaver toch wordt aangesproken op artikel 430a, kunt u zich in verbinding stellen met de organisatie die de belangen behartigt van alle naaktrecreanten in Nederland, de NFN of mailen naar onderstaand mailadres.
Door het opheffen van het aangewezen gebied voor ongeklede recreatie in de Delftse Hout, zal de verspreiding en vermenging van de diverse doelgroepen een feit zijn. Uiteraard blijft ook het huidige gebied een geschikte plek voor naaktrecreatie. Dit is het al sinds we als B en W in 1984 de plek voor naaktrecreatie aan de zuidkant van de plas, vanwege het toen nabijgelegen doorgaande fietspad, hebben verplaatst naar de huidige locatie waar geen doorgaand fietspad in de buurt is. Voor het niet doorgaande fietspad waar mensen zich zouden  kunnen storen aan naaktrecreanten overwegen we het plaatsen van bijvoorbeeld het volgende bord:
Voor mensen die juridisch willen weten hoe het in elkaar steekt en wat een gemeente aan de handhavers voor leidraad meegeeft, het volgende over artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht:

Algemene toelichting paragraaf 6:

De gemeentelijke bevoegdheid tot regulering van de naaktrecreatie wordt begrensd door artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht. Dit artikel luidt als volgt: "Hij die zich buiten een door de gemeenteraad als geschikt voor ongeklede openbare recreatie aangewezen plaats, ongekleed bevindt op of aan een voor het openbaar verkeer bestemde plaats die voor ongeklede recreatie niet geschikt is, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie." Deze bepaling is gebaseerd op het uitgangspunt, dat naaktrecreatie anno heden niet (langer) overal schennis van de eerbaarheid oplevert. Dat geldt zeker op die plaatsen waarop terzake een zekere maatschappelijke aanvaarding heeft plaatsgevonden, danwel daar waar verwacht mag worden dat de grote meerderheid van de aldaar aanwezigen dat geen bezwaar zou achten.

Artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht bevat een "uitputtende" regeling van deze materie. Er is ten aanzien van ongeklede recreatie dan ook geen plaats meer voor een gemeentelijke verbodsbepaling. De gemeenteraad mag alleen nog gebieden aanwijzen die hij voor ongeklede recreatie wťl geschikt acht.

Bij de behandeling van dit artikel in de Tweede Kamer is gebleken dat niet alleen op plaatsen die de gemeenteraad geschikt acht ongeklede recreatie mag plaatsvinden, maar dat in feite op alle voor het openbaar verkeer bestemde plaatsen, die daarvoor geschikt zijn, ongekleed gerecreŽerd mag worden. De rechter maakt in het concrete geval uit of er inderdaad sprake is van een "geschikte plaats" als in het evenvermelde artikel is bedoeld.

Slechts indien de aard van de plaats of de omstandigheden zo zijn, dat in redelijkheid niet meer kan worden gesproken van geschiktheid, blijft het feit een zekere mate van strafwaardigheid behouden. De minister van justitie noemde tijdens de Kamerbehandeling reeds een aantal factoren, dat zijns inziens bij de afweging, of er sprake is van een geschikte plek voor ongeklede recreatie, betrokken moet worden, te weten:

- het feit dat de grote meerderheid van de ter plaatse aanwezigen geen bezwaren moet hebben tegen ongeklede recreatie;
- de lokale omstandigheden;
- de tijdsomstandigheden;
- (soms) het tijdstip van de dag.

De woorden "op of aan een voor het openbaar verkeer bestemde plaats" stellen tenslotte buiten twijfel, dat er slechts sprake is van overtreding van artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht, indien het gebeuren plaatsvindt in het openbaar gebied, of daarmee te vergelijken plaatsen.

Conclusie van het bovenstaande: door het aanwijzen van bepaalde - concreet omschreven - gebieden voor ongeklede recreatie, zoals in artikel 5.6.1 is gebeurd, geeft de gemeenteraad impliciet aan, dat hij andere gebieden in beginsel niťt geschikt acht voor ongeklede recreatie. Indien personen in die andere gebieden echter tůch ongekleed recreŽren, dan hangt het van het inzicht van de rechter af of deze personen strafbaar zijn of niet. De rechter bepaalt immers in laatste instantie of een bepaald gebied voor ongeklede recreatie geschikt is. De aanwijzing van gebieden door de gemeenteraad heeft dus in zekere zin een relatieve betekenis. De jurisprudentie zal op dit punt verdere duidelijkheid moeten scheppen.

Wat moet nu echter onder "ongeklede recreatie" worden verstaan? Naar de mening van de Minister van Justitie valt hier zowel geheel als gedeeltelijk ongeklede recreatie onder. Wel liet de Minister blijken dat het topless recreŽren niet snel schending van artikel 430a zal betekenen. Dit vindt meestal plaats op stranden of daarmee te vergelijken plaatsen, en is aldaar op dit moment vrij algemeen aanvaard, aldus de minister. De rechter heeft hierover echter het laatste woord.
Voor contact: info@naaktstranddelftsehout.nl

Deze website www.naaktstranddelftsehout.nl is eigendom van en in gebruik door de stichting Naturistenwoonwijk Ypenburg.

Interessante link: www.zwemmen-nzd.nl voor "indoor" naaktrecreatie.
(Advertorial)
"Ieders rug is kwetsbaar, ook van een naturist"